اسلایدر سوم

اسلاید دوم

اسلاید اول

خدمات

ساخت

ساخت

سرمایه گذاری و مشارکت در احداث شهرکهای مسکونی و توریستی و گردشگری ، هتل ، اجرای عملیات ساختمان های مسکونی ، اداری ، تجاری، خدماتی و . . .

تیم ما

الهیار انصاری

الهیار انصاری

سمت مدرک تحصیلیی رشته نوع کار
  مدیرعامل و عضو هیئت مدیره لیسانس عمران مدیریت
فاطمه انصاری

فاطمه انصاری

سمت مدرک تحصیلیی رشته نوع کار
  رییس هیئت مدیره لیسانس معماری دفترفنی
رقیه انصاری

رقیه انصاری

سمت مدرک تحصیلیی رشته نوع کار
عضو هیئت مدیره فوق لیسانس برق و کامپیوتر برنامه ریزی
رحیمه انصاری

رحیمه انصاری

سمت مدرک تحصیلیی رشته نوع کار
  نایب رئیس هیئت مدیره لیسانس معماری دفترفنی
شهریار انصاری

شهریار انصاری

سمت مدرک تحصیلیی رشته نوع کار
  سهامدار لیسانس عمران دفتر فنی
سیامک خوش مرام

سیامک خوش مرام

سمت مدرک تحصیلیی رشته نوع کار
 سرپرست دفتر فنی فوق لیسانس سازه دفتر فنی
مهدی خدایی

مهدی خدایی

سمت مدرک تحصیلیی رشته نوع کار
 سرپرست کارگاه لیسانس عمران قسمت اجرایی
یعقوب اسمعیلی لاله بجان

یعقوب اسمعیلی لاله بجان

سمت مدرک تحصیلیی رشته
  حسابدار لیسانس حسابداری
سیامک خوش مرام

سیامک خوش مرام

سمت مدرک تحصیلیی رشته نوع کار
  بازرس فوق لیسانس سازه دفتر فنی
حسن تنها گو

حسن تنها گو

سمت مدرک تحصیلیی رشته
  بازرس
یعقوب اسمعیلی لاله بجان

یعقوب اسمعیلی لاله بجان

سمت مدرک تحصیلیی رشته
  بازرس لیسانس حسابداری