اسلایدر سوم

اسلاید دوم

اسلاید اول

خدمات

ساخت

ساخت

سرمایه گذاری و مشارکت در احداث شهرکهای مسکونی و توریستی و گردشگری ، هتل ، اجرای عملیات ساختمان های مسکونی ، اداری ، تجاری، خدماتی و . . .

تیم ما

الهیار انصاری

الهیار انصاری

سمت مدرک تحصیلیی رشته نوع کار
  مدیرعامل و عضو هیئت مدیره لیسانس عمران مدیریت
فاطمه انصاری

فاطمه انصاری

سمت مدرک تحصیلیی رشته نوع کار
  رییس هیئت مدیره لیسانس معماری دفترفنی
فرزین عباسی

فرزین عباسی

سمت مدرک تحصیلیی رشته نوع کار
  نایب رییس هیئت مدیره لیسانس عمران قسمت اجرایی
رقیه انصاری

رقیه انصاری

سمت مدرک تحصیلیی رشته نوع کار
  سهامدار فوق لیسانس برق و کامپیوتر دفترفنی
رحیمه انصاری

رحیمه انصاری

سمت مدرک تحصیلیی رشته نوع کار
  عضو هیئت مدیره لیسانس معماری دفترفنی
شهریار انصاری

شهریار انصاری

سمت مدرک تحصیلیی رشته نوع کار
  سهامدار لیسانس عمران کارپرداز
سیامک خوش مرام

سیامک خوش مرام

سمت مدرک تحصیلیی رشته نوع کار
فوق لیسانس سازه دفتر فنی
مهدی خدایی

مهدی خدایی

سمت مدرک تحصیلیی رشته نوع کار
لیسانس عمران قسمت اجرایی
حسن تنها گو

حسن تنها گو

سمت مدرک تحصیلیی رشته نوع کار
  بازرس
یعقوب اسمعیلی لاله بجان

یعقوب اسمعیلی لاله بجان

سمت مدرک تحصیلیی رشته
  بازرس لیسانس حسابداری
سیامک خوش مرام

سیامک خوش مرام

سمت مدرک تحصیلیی رشته نوع کار
  بازرس فوق لیسانس سازه دفتر فنی
حسن تنها گو

حسن تنها گو

سمت مدرک تحصیلیی رشته
  بازرس
یعقوب اسمعیلی لاله بجان

یعقوب اسمعیلی لاله بجان

سمت مدرک تحصیلیی رشته
  بازرس لیسانس حسابداری