ساخت

ساخت

سرمایه گذاری و مشارکت در احداث شهرک های مسکونی و توریستی و گردشگری ، هتل ، اجرای عملیات ساختمان های مسکونی ، اداری ، تجاری، خدماتی و . . .
(اجرای تخصصی مدارس و بانک ها)